GenAsia

GenA­sia Co.Ltd. Oferta firmy kon­cen­truje się głów­nie na pro­duk­tach do badań nauko­wych, oraz sze­roko poję­tej bio­tech­no­lo­gii w zakre­sie immu­no­dia­gno­styki. Aktu­al­nie firma ofe­ruje ponad 20 tysięcy pro­duk­tów w tym zestawy ELISA, prze­ciw­ciała oraz białka. Zestawy ELISA oraz inne pro­dukty do badań dedy­ko­wane są dla mate­riału ludz­kiego, jak też innych gatun­ków ssa­ków powszech­nie wyko­rzy­sty­wa­nych w pra­cach badawczych.

http://www.genasiabio.com