Fine Test Biotech

Firma Fine Test Bio­tech posia­da­jąca ISO 9001:2008 ofe­ruje sze­roką gamę wyso­kiej jako­ści zesta­wów i odczyn­ni­ków do badań nauko­wych. Oferta firmy obej­muje: zestawy ELISA, odczyn­niki pomoc­ni­cze do zesta­wów ELISA, prze­ciw­ciała, białka rekom­bi­no­wane oraz linie komór­kowe. Lista gatun­ków dla któ­rych dedy­ko­wane są zestawy ELISA to m.in: czło­wiek, mysz, szczur, kró­lik, krowa, owca, kozioł, kura, pies. W zakre­sie oferty prze­ciw­ciał na szcze­gólną uwagę zasłu­gują mar­kery serca, nowo­two­rowe i zapalne w tym: D‑dimer, cTnI, AFP, CRP, PCT, NT-proBNP. Fine Test Bio­tech ofe­ruje też spe­cja­li­styczne zaple­cze tech­niczne dla swo­ich klientów.

https://www.fn-test.com