Elabscience

Elab­science Bio­tech­no­logy Co.,Ltd jest firmą spe­cja­li­zu­jącą się w pro­duk­cji odczyn­ni­ków w zakre­sie sze­roko poję­tej immu­no­dia­gno­styki. W ofer­cie znaj­duje się ponad 20 tys. pro­duk­tów, w tym m. in. : zestawy ELISA, zestawy CLIA , prze­ciw­ciała, oraz białka. Z względu na apli­ka­cje sto­so­wane w tech­ni­kach badaw­czych takich jak dia­gno­styka in vitro, mar­kery mole­ku­larne, eks­pre­sja bia­łek, bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ści, pozo­sta­ło­ści pole­kowe i ochrona śro­do­wi­ska, pro­dukty Elab­science znaj­dują zasto­so­wa­nie w immu­no­lo­gii, bio­lo­gii mole­ku­lar­nej i bio­lo­gii komórki.

https://www.elabscience.com