Echelon Biosciences

Bio­tech­no­lo­giczna firma ame­ry­kań­ska ofe­ru­jąca pro­dukty w zakre­sie badań w zakre­sie sze­roko poję­tej sygna­li­za­cji komór­ko­wej. W ofer­cie znaj­dują się m.in. lipidy uczest­ni­czące w sygna­li­za­cji komór­ko­wej, enzymy meta­bo­liczne, prze­ciw­ciała i białka roz­po­zna­jące lipidy, zestawy i enzymy, pro­dukty bio­lo­giczne zwią­zane z wewnątrz­ko­mór­ko­wym sys­te­mem trans­portu lipi­dów, izo­pre­no­idy, narzę­dzia do bada­nia inte­rak­cji sys­temu lipidy-pro­te­iny, lizo­fos­fo­li­pidy, inter­me­dia­tory szlaku MEP, fos­fo­ino­zy­tydy i pochodne, sub­straty fos­fo­li­paz i sfingolipidy.

https://www.echelon-inc.com