DWK Life Sciences (Scilabware)

Ofe­ruje szkło i pla­stiki labo­ra­to­ryjne w bar­dzo boga­tym asor­ty­men­cie ponad 10 000 pro­duk­tów. Znana marka QUICKFIT dostar­cza szczelne szlify w reak­to­rach, pokry­wach, złącz­kach, chłod­ni­cach, kolum­nach chro­ma­to­gra­ficz­nych i innych. Ofe­ru­jemy rów­nież szkło Pyrex, Duran, Whe­aton US, Kim­ble, Raso­therm MBL, SVL oraz wyroby z two­rzyw sztucz­nych AZLON.

https://www.dwkltd.com/en/