Donglin Sci & Tech

Pro­duk­cja firmy kon­cen­truje się głów­nie na odczyn­ni­kach i zesta­wach w zakre­sie immu­no­dia­gno­styki. Główna oferta obej­muje zestawy ELISA, któ­rych jest bli­sko 6 tysięcy dla wielu róż­nych gatun­ków. Ponadto firma ofe­ruje zestawy na płyt­kach do ozna­cza­nia ilo­ścio­wego prze­ciw­ciał wobec wiru­sów zapa­le­nia wątroby B, C i anty­genu HbsAg, auto­im­mu­no­lo­giczne mate­riały kon­tro­lne, mar­kery, auto­ma­tyczny zestaw do inter­pre­ta­cji western blo­tów oraz czyt­niki do płytek.

http://www.dldevelop.com