Cytoskeleton

Cyto­ske­le­ton Inc. spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji oczysz­czo­nych pro­tein oraz zesta­wów do badań pro­ce­sów komór­ko­wych. W ofer­cie znaj­duje się sze­roki asor­ty­ment odczyn­ni­ków i zesta­wów do skri­ningu leków, trans­duk­cji sygna­ło­wej i badań cytosz­kie­letu. Uzu­peł­nie­nie palety ist­nie­ją­cych pro­duk­tów sta­no­wią zestawy do skri­ningu leków w odnie­sie­niu do mikro­tu­bul, tubu­liny, bia­łek moto­rycz­nych, efek­to­rów G‑protein, GAP’s, GEF’s, oraz wielu innych białek.

https://www.cytoskeleton.com