Cortez Automation

Dia­gno­stic Auto­ma­tion / Cor­tez Dia­gno­stics, Inc jest świa­to­wym lide­rem w zakre­sie inno­wa­cyj­nej dia­gno­styki. Oferta firmy obej­muje zestawy ELISA kits, tzw testy Rapid, zestawy che­mi­lu­mi­ne­scen­cyjne, zestawy sero­lo­giczne, zestawy IFA oraz apa­ra­turę wyko­rzy­sty­waną w dia­gno­styce (czyt­niki pły­tek). W obrę­bie wymie­nio­nych testów ofe­ro­wane są zestawy do dia­gno­styki aler­gii, cho­rób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, cho­rób bak­te­ryj­nych i wiru­so­wych. Więk­szość pro­duk­tów posiada cer­ty­fi­kat CE i może być uży­wana do dia­gno­styki in vitro.

http://www.rapidtest.com