Chimerigen

Chi­me­ri­gen jest firmą bio­tech­no­lo­giczną spe­cja­li­zu­jącą się w ofe­ro­wa­niu pro­duk­tów do badań bio­me­dycz­nych. Wyko­rzy­stu­jąc zaawan­so­wane tech­niki bio­lo­gii komór­ko­wej i mole­ku­lar­nej firma pro­du­kuje uni­kalne immu­no­glo­bu­liny chi­me­ryczne – prze­pro­wa­dza­jąc ich fuzję z cyto­ki­nami- oraz kom­pleksy pokrewne. Ta fuzja cyto­kin z immu­no­glo­bu­li­nami pozwala na zacho­wa­nie w pełni ich wła­ści­wo­ści bio­lo­gicz­nych ale cechują się one znacz­nie dłuż­szym cza­sem trwania.

http://www.chimerigen.com