Cell Biolabs

Ame­ry­kań­ska firma bio­tech­no­lo­giczna pro­du­ku­jąca odczyn­niki i zestawy do badań w zakre­sie funk­cji komórki, jej sta­nów cho­ro­bo­wych, oraz mecha­ni­zmów dzia­ła­nia struk­tur komór­ko­wych. Zagad­nie­nia odno­szą się zarówno do pro­te­omiki, jak też geno­miki. Zestawy Cell Bio­labs wyko­rzy­sty­wane są labo­ra­to­riach badaw­czych uni­wer­sy­te­tów, insty­tu­tów, firm bio­tech­no­lo­gicz­nych i far­ma­ceu­tycz­nych. Główne grupy pro­duk­tów to: Cell Based Assays; Cell Signa­ling and Pro­tein Bio­logy; microRNA Ana­ly­sis; Oxi­da­tive Stress / Damage; Patho­gen and Toxin Assays; Stem Cell Rese­arch; Viral Expression.

https://www.cellbiolabs.com