Cayman Chemical Company

Jest pro­du­cen­tem i dostawcą odczyn­ni­ków, zesta­wów i innych narzę­dzi do badań nauko­wych w zakre­sie nowo­two­rów, wol­nych rod­ni­ków, apop­tozy, stresu oksy­da­cyj­nego oraz endo­kry­no­lo­gii i neurobiologii.

https://www.caymanchem.com