Carbosynth

Firma Car­bo­synth w swo­jej ofer­cie wycho­dzi naprze­ciw bada­niom w zakre­sie nauk medyczno-bio­lo­gicz­nych na polu wodo­ro­wę­gla­nów oraz ich pochod­nych. Uzu­peł­nie­niem tej oferty jest bogata paleta nukle­ozy­dów, anty­bio­ty­ków oraz odczyn­ni­ków che­micz­nych o wyso­kiej czystości.

https://www.carbosynth.com