BPS Bioscience Inc.

Jest wio­dą­cym pro­du­cen­tem kinaz, fos­fo­die­ste­raz, fos­fa­taz, demy­te­laz mety­lo­trans­fe­raz, deacy­te­laz histo­no­wych, poli (ADP-rybozo) poli­me­raz, enzy­mów szlaku białka ubi­kwi­tyny i innych. BPS ofe­ruje sze­roką paletę enzy­mów rekom­bi­no­wa­nych pod kątem badań nad lekami i oferta jest cią­gle posze­rzana. BPS ofe­ruje usługi na zamó­wie­nie zwią­zane z eks­pre­sją i wytwa­rza­niem bia­łek w komór­kach, jak też usługi w zakre­sie ana­lizy bio­che­micz­nej ukie­run­ko­wa­nych pro­ce­sów zacho­dzą­cych w komórkach/ liniach komórkowych.

https://bpsbioscience.com