BioTez

Oferta firmy Bio­Tez skie­ro­wana jest do labo­ra­to­riów badaw­czych, dia­gno­stycz­nych i kli­nicz­nych. Kon­cen­truje się głów­nie na gru­pie pro­duk­tów z dzie­dziny immu­no­lo­gii i immu­no­hi­sto­che­mii w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia i badań prze­ciw­ciał i ich ana­lo­gów uży­wa­nych w celach tera­peu­tycz­nych – testy „reco­ve­ry­ELISA”. Tech­no­lo­gia wyko­rzy­sty­wana jest do moni­to­ro­wa­nia leków oma­li­zu­mab, ada­li­mu­mab oraz pochod­nych będą­cych w fazie roz­wo­jo­wej. Ponadto firma spe­cja­li­zuje się w ramach tech­no­lo­gii „affi­nity chro­ma­to­gra­phy” na roz­dzie­la­niu, oczysz­cza­niu i wzbo­ga­ca­niu wita­min i myko­tok­syn. W ofer­cie też znaj­dują się gotowe zestawy ply­tek oplasz­czo­nych strep­ta­vi­dyną oraz inne mole­kuły i koniu­gaty w ramach „Bio­tin-Strep­ta­vi­din-Sys­tems” słu­żące do detek­cji i ana­lizy pro­tein, pep­ty­dów, frag­men­tów PCR, hap­te­nów itp.

https://biotez.de/en/start/