Bioss Inc

Ame­ry­kań­ska firma BIOSS jest czo­ło­wym pro­du­cen­tem o zasięgu ogól­no­świa­to­wym w zakre­sie pro­duk­cji I‑rzędowych , II-rzę­do­wych oraz sko­niu­go­wa­nych. Aktu­al­nie w ofer­cie znaj­duje się ponad 150 tys. ww. pro­duk­tów i oferta cią­gle się powięk­sza. Prze­ciw­ciała firmy Bioss cha­rak­te­ry­zują się bar­dzo wysoką jako­ścią, są wyko­rzy­sty­wane i wymie­niane w wielu publi­ka­cjach nauko­wych.
Firma rów­nież ofe­ruje ser­wis w zakre­sie pro­duk­cji prze­ciw­ciał i pep­ty­dów na indy­wi­du­alne zamówienia.

https://www.biossusa.com