Bimake.com

Bimake.com jest firmą bio­tech­no­lo­giczną ofe­ru­jącą zestawy i odczyn­niki powszech­nie uży­wane w labo­ra­to­riach eks­pe­ry­men­talno-badaw­czych. Zgod­nie z poli­tyką firmy, jed­nym z nad­rzęd­nych jej celów jest dostar­cza­nie pro­duk­tów po bar­dzo atrak­cyj­nych cenach w porów­na­niu z kon­ku­ren­cją – śred­nio 40% niż­sze, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu bar­dzo wyso­kiej jako­ści (porów­na­nie cenowe i jako­ściowe dostępne na stro­nie pro­du­centa). Główne działy ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów obej­mują: Mole­cu­lar Clo­ning, qPCR, Pro­tein Assay, Western Blot, Trans­fec­tion, Genotyping.

https://www.bimake.com