Antibodies Online

Firma Anti­bo­dies Online jest ogól­no­świa­tową plat­formą ofe­ru­jąca ponad 1milion odczyn­ni­ków do badań nauko­wych, labo­ra­to­ryj­nych i dia­gno­stycz­nych w zakre­sie dys­cy­plin medyczno-bio­lo­gicz­nych. W ofer­cie znaj­dują się w ogrom­nej ilo­ści prze­ciw­ciała I- i II-rzę­dowe, zestawy ELISA i CLIA, białka, pep­tydy, kon­trole izo­ty­powe, lizaty oraz odczyn­niki bio­che­miczne i inne odczyn­niki pomoc­ni­cze w ww. badaniach.

https://www.antibodies-online.com