AMSBIO

Firma AMSBIO dostar­cza wyso­kiej jako­ści odczyn­niki do badań i dia­gno­styki obej­mu­jące wiele obsza­rów badaw­czych takich jak: immu­no­lo­gia, bio­lo­gia mole­ku­larna, gene­tyka, pro­te­omika. wiru­so­lo­gia
Oferta firmy obej­muje prze­ciw­ciała pierw­szo­rzę­dowe, dru­go­rzę­dowe, mikro­ma­cie­rze z prze­ciw­cia­łami, prze­ciw­ciała do cyto­me­trii prze­pły­wo­wej, kon­trole izo­ty­powe, zestawy ELISA.
Ponadto w ofer­cie znaj­dują się: odczyn­niki do bio­lo­gii mole­ku­lar­nej, białka rekom­bi­no­wane, wypre­pa­ro­wane mro­żone i para­fi­nowe tkanki, odczyn­niki z zakresu bio­lo­gii komór­ko­wej, odczyn­niki do hodowli komó­rek. Uzu­peł­nie­niem oferty są też frag­menty len­to­wi­ru­sów, ade­no­wi­ru­sów oraz sprzęt i odczyn­niki do elek­tro­fo­rezy i chromatografii.

https://www.amsbio.com