Adipogen

Firma ofe­ruje odczyn­niki do badań z obszaru tzw. life science: nowo­twory, immu­no­lo­gia, pro­cesy zapalne, scho­rze­nia meta­bo­liczne (cukrzyca, oty­łość), komórki macie­rzy­ste, neu­ro­de­ge­ne­ra­cja. Główny nacisk firma kła­dzie w kie­runku inno­wa­cyj­nych i zaawan­so­wa­nych zesta­wów ELISA. Firma dys­po­nuje wła­snymi labo­ra­to­riami badawczymi.

https://adipogen.com