ACROBiosystems

ACRO­Bio­sys­tems to wio­dący pro­du­cent bia­łek rekom­bi­no­wa­nych oraz innych odczyn­ni­ków wspie­ra­ją­cych roz­wój tera­pii doce­lo­wych, szcze­pio­nek i diagnostyki.

Kata­log ACRO­Bio­sys­tems zawiera obszerną listę wyso­kiej jako­ści bia­łek punk­tów kon­tro­l­nych, bio­mar­ke­rów oraz cyto­kin zwią­za­nych z cho­ro­bami u ludzi, jak też innych pospo­li­tych gatunków.

Wszyst­kie pro­dukty są wytwa­rzane z zacho­wa­niem wyso­kiej jako­ści i spój­no­ści mię­dzy par­tiami. Celem firmy jest wspie­ra­nie naukow­ców bada­ją­cych roz­wi­ja­jącą się dzie­dzinę immu­no­te­ra­pii nowotworów.

https://www.acrobiosystems.com