Abnova

Abnova jest jed­nym z więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów prze­ciw­ciał. Co mie­siac w ofer­cie poja­wia się 300 prze­ciw­ciał mono­klo­nal­nych mysich, oraz 200 poli­klo­nal­nych kró­li­czych. Zasad­ni­czym celem pro­du­centa jest ofe­ro­wa­nie co naj­mniej jed­nego prze­ciw­ciała na dany aktywny gen w całym geno­mie ludz­kim. Oprócz sze­ro­kiej gamy prze­ciw­ciał w ofer­cie znaj­dują się także: białka, pep­tydy, zestawy ELISA, sondy FISH, zestawy do izo­la­cji kwa­sów nukle­ino­wych oraz bogata biblio­teka siRNA.

http://www.abnova.com