ABclonal

ABc­lo­nal Bio­tech Co., Ltd to firma zało­żona w 2006 roku spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji prze­ciw­ciał mono­klo­nal­nych i poli­klo­nal­nych skie­ro­wa­nych prze­ciwko tar­ge­tom ludz­kim całego genomu. ABc­lo­nal ofe­ruje odczyn­niki od ręki pro­du­ko­wane na miej­scu w fabryce. Pro­du­cent ofe­ruje sze­roką gamę ponad 5000 kró­li­czych prze­ciw­ciał poli­klo­nal­nych w obsza­rach takich jak neu­ro­nauka, epi­ge­ne­tyka i apop­toza. W ofer­cie pro­du­centa dostępne są prze­ciw­ciała fos­foro-spe­cy­ficzne, wszel­kie prze­ciw­ciała pierw­szo­rzę­dowe oraz sze­reg prze­ciw­ciał Tag-spe­cy­ficz­nych, a także prze­ciw­ciał typu loading control.

https://abclonal.com