Abbkine Scientific Co

Abb­kine Scien­ti­fic Co., Ltd – ame­ry­kań­ska firma bio­tech­no­lo­giczna zlo­ka­li­zo­wana w Chi­nach. Firma ofe­ruje wyso­kiej jako­ści zestawy i odczyn­niki do badań nauko­wych.
Gama pro­duk­tów obej­muje: prze­ciw­ciała I- i II-rzę­dowe, prze­ciw­ciała zna­ko­wane, zestawy ELISA, zestawy do bada­nia kity do oczysz­cza­nia róż­nych frak­cji biał­ko­wych, suro­wice, białka rekom­bi­no­wane, cytokiny.

http://www.abbkine.com