AAT Bioquest, Inc

Oferta zesta­wów, kit’ów, odczyn­ni­ków do badań z zakresu „life science”, dia­gno­styki R&D oraz badań nad lekami. Spe­cja­li­styczna gama odczyn­ni­ków (sond) do foto­me­trycz­nej detek­cji mole­kuł leków, pro­tein, enzy­mów redox, kwa­sów nukle­ino­wych, wiru­sów i innych sub­stan­cji bio­lo­giczno-che­micz­nych z wyko­rzy­sta­niem tech­nik absorp­cji, flu­ore­scen­cji i lumi­ne­scen­cji. Spek­trum oferty obej­muje odczyn­niki w zakre­sie: signal trans­duc­tion, neu­ro­science (cal­cium indi­ca­tors, mem­brane poten­tial probes).

https://www.aatbio.com