StressMarq

Firma spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji prze­ciw­ciał, bia­łek i zesta­wów na płyt­kach ELISA zwią­za­nych w głów­nej mie­rze z bada­niami stresu oksy­da­cyj­nego i szoku ter­micz­nego. Odczyn­niki tej firmy znaj­dują zasto­so­wa­nie w bada­niach nad pro­ce­sami apop­tozy, sygna­li­za­cji komór­ko­wej, mody­fi­ka­cji post-trans­la­cyj­nej oraz trans­por­tem bia­łek i obsza­rach pokrewnych.

https://www.stressmarq.com/?v=3e8d115eb4b3