Kim jesteśmy

Adres naszej strony inter­ne­to­wej to: https://prospecta.pl.

Ciasteczka

Jeśli zosta­wisz na naszej witry­nie komen­tarz, będzie można wybrać opcję zapisu two­jej nazwy, adresu e‑mail i adresu strony inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzięki któ­rym pod­czas pisa­nia kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzu­peł­nione. Cia­steczka wyga­sają po roku.

Jeśli odwie­dzisz stronę logo­wa­nia, utwo­rzymy tym­cza­sowe cia­steczko na potrzeby spraw­dze­nia czy twoja prze­glą­darka akcep­tuje cia­steczka. Nie zawiera ono żad­nych danych oso­bi­stych i zosta­nie usu­nięte, kiedy prze­glą­darka zosta­nie zamknięta.

Pod­czas logo­wa­nia two­rzymy dodat­kowo kilka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapisu two­ich infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekranu. Cia­steczka logo­wa­nia wyga­sają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swo­jego konta, cia­steczka logo­wa­nia zostaną usunięte.

Jeśli zmo­dy­fi­ku­jesz albo opu­bli­ku­jesz arty­kuł, w two­jej prze­glą­darce zosta­nie zapi­sane dodat­kowe cia­steczko. To cia­steczko nie zawiera żad­nych danych oso­bi­stych, wska­zu­jąc po pro­stu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwilą edy­to­wa­nego arty­kułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­kuły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzone tre­ści (np. filmy, obrazki, arty­kuły itp.). Osa­dzone tre­ści z innych witryn zacho­wują się ana­lo­gicz­nie do tego, jakby użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kretną witrynę.

Witryny mogą zbie­rać infor­ma­cje o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­kowe, zewnętrzne sys­temy śle­dze­nia i moni­to­ro­wać twoje inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz konto i jesteś zalo­go­wany w tam­tej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażą­dasz zre­se­to­wa­nia hasła, twój adres IP zosta­nie dołą­czony do wysy­ła­nej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­dane będą prze­cho­wy­wane przez czas nie­okre­ślony. Dzięki temu jeste­śmy w sta­nie roz­po­zna­wać i zatwier­dzać kolejne komen­ta­rze auto­ma­tycz­nie, bez wysy­ła­nia ich do każ­do­ra­zo­wej moderacji.

Dla użyt­kow­ni­ków któ­rzy zare­je­stro­wali się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (jeśli tacy są), prze­cho­wu­jemy rów­nież infor­ma­cje oso­bi­ste wpro­wa­dzone w pro­filu. Każdy użyt­kow­nik może doko­nać wglądu, korekty albo ska­so­wać swoje infor­ma­cje oso­bi­ste w dowol­nej chwili (nie licząc nazwy użyt­kow­nika, któ­rej nie można zmie­nić). Admi­ni­stra­to­rzy strony rów­nież mogą prze­glą­dać i mody­fi­ko­wać te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użyt­kow­nika albo doda­łeś komen­ta­rze w tej witry­nie, możesz zażą­dać dostar­cze­nia pliku z wyeks­por­to­wa­nym kom­ple­tem two­ich danych oso­bi­stych będą­cych w naszym posia­da­niu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usu­nię­cia przez nas cało­ści two­ich danych oso­bi­stych w naszym posia­da­niu. Nie doty­czy to żad­nych danych które jeste­śmy zobli­go­wani zacho­wać ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­ta­rze gości mogą być spraw­dzane za pomocą auto­ma­tycz­nej usługi wykry­wa­nia spamu.