Santa Cruz Biotechnology

Santa Cruz Bio­tech­no­logy jest świa­to­wym lide­rem w zakre­sie roz­woju i pro­duk­cji  odczyn­ni­ków oraz zesta­wów prze­zna­czo­nych do badań na polu nauk biologiczno-medycznych.

Główne grupy pro­duk­tów to:

  • Prze­ciw­ciała pierwszorzędowe
  • Pla­zmidy siRNA, shRNA, czą­steczki lentiwiralne
  • Sprzęt labo­ra­to­ryjny Ultra­Cruz™ Exac­ta­Cruz™ oraz CrystalCruz™
  • Lizaty do kon­troli Western Blot
  • Che­mi­ka­lia ChemCruz™
  • Prze­ciw­ciała drugorzędowe
  • Lizaty komór­kowe
  • Wskaź­niki MW, nitro­ce­lu­lozy, i wiele innych.

https://www.scbt.com/home