TCS Biosciences

TCS Bio­scien­ces jest pro­du­cen­tem odczyn­ni­ków labo­ra­to­ryj­nych, odczyn­ni­ków kon­tro­l­nych oraz testów prze­zna­czo­nych do badań głów­nie w sek­to­rach: kli­nicz­nym, far­ma­ceu­tycz­nym oraz zwią­za­nym z bada­niem żyw­no­ści. Obszary badań dla klu­czo­wych pro­duk­tów TCS Bio­scien­ces to: mikro­bio­lo­gia, hema­to­lo­gia, para­zy­to­lo­gia, hodowle komór­kowe, histo­pa­to­lo­gia, sero­lo­gia, wiru­so­lo­gia oraz immu­no­lo­gia. Asor­ty­ment pro­duk­tów obej­muje m.in.: suro­wice i oso­cza, pro­dukty krwio­po­chodne, media dla mikro­bio­lo­gii, odczyn­niki do histo­lo­gii, zestawy dia­gno­styczne dla mikro­bio­lo­gii oparte na meto­dzie Real Time PCR (Eli­Gene®), odczyn­niki i zestawy kon­tro­lne (Selec­trol®). Więk­szość pro­duk­tów posiada dekla­ra­cję zgod­no­ści CE.

https://www.tcsbiosciences.co.uk


TargetMol

Tar­get­Mol jest firmą spe­cja­li­zu­jącą się w pro­duk­tach w zakre­sie badań bio­lo­gicz­nych i che­micz­nych. Główny pakiet pro­duk­tów obej­muje zestawy do badań na polu:

  • drug scre­ening – kom­po­no­wa­nie leków, wydaj­ność leków, opty­ma­li­za­cją dzia­ła­nia leków.
  • bada­nia far­ma­ko­lo­giczne – testo­wa­nie „in vivo” i „in vitro” związ­ków w celu iden­ty­fi­ka­cji nowego dzia­ła­nia zna­nych leków.
  • zestawy (ścieżki sygna­łowe) – komórki macie­rzy­ste, kinazy tyro­zy­nowe, epi­ge­ne­tyka, GPCR, scieżka sygna­łowa MAPK.
  • bada­nia komór­kowe – komórki macie­rzy­ste plu­ri­po­ten­cjalne, sygna­li­za­cja komór­kowa, trans­duk­cja, onko­lo­gia, komórki pro­cesu zapalnego.

https://www.targetmol.com


US Biological

Bogata oferta prze­ciw­ciał, odczyn­niki do klo­no­wa­nia (wek­tory, star­tery, adap­tery), pożywki, czyn­niki wzro­stu, testy typu ELISA, zestawy do bada­nia apop­tozy, zestawy do bada­nia aktyw­no­ści fos­fo­ry­la­cji, pek­tyny, pre­pa­raty tkankowe.

https://www.usbio.net


Wilmad Labglass, USA

Pro­po­nuje sze­roki wybór apa­ra­tów do desty­la­cji, kra­nów, reak­to­rów, pro­bó­wek – Cor­ninga oraz wiele innych szkla­nych zesta­wów laboratoryjnych.

https://sp-wilmadlabglass.com


Wuhan EIAab Science

Obszary badań w któ­rych firma ofe­ruje swoje pro­dukty to: Cyto­kine, Glo­bu­lins, CD & AM, Innate Immune, Immu­no­du­la­tor, Trans­plan­ta­tion, Auto­im­mu­nity, Apoptosis,Tumor Immune, Hyper­sen­si­ti­vity, Infect. Immu­nity, Infect, Dise­ase, Hema­to­logy, Vascu­lar, Signal Trans­duc., Neu­ro­science, Eye & Ear, Respi­ra­tory, Dige­stive, Uri­nary Sys­tem, Ari­sto­ge­ne­sis, Endo­crine Meta­bo­lism, Enzyme & Kinase.

http://www.eiaab.com