REALTIMEPRIMERS

Firma ame­ry­kań­ska dzia­ła­jąca na rynku od 5 lat, spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji nie­zwy­kle eko­no­micz­nych zesta­wów pri­me­r’ów do ilo­ścio­wego PCR oraz biblio­tek geno­wych: szla­ków meta­bo­licz­nych i scho­rzeń do bada­nia eks­pre­sji genów metodą Real Time PCR.

https://www.realtimeprimers.com


Rockland

Prze­ciw­ciała Mab i Pab, gam­ma­glo­bu­liny, ste­rylne oso­cze i suro­wice, adju­wanty, cząstki bio­ma­gne­tyczne (BMP), sprzę­żone z aktyw­nymi gru­pami che­micz­nymi lub prze­ciw­cia­łami – słu­żące do roz­działu roz­ma­itych biomolekuł.

https://www.rockland.com


Santa Cruz Biotechnology

Santa Cruz Bio­tech­no­logy jest świa­to­wym lide­rem w zakre­sie roz­woju i pro­duk­cji  odczyn­ni­ków oraz zesta­wów prze­zna­czo­nych do badań na polu nauk biologiczno-medycznych.

Główne grupy pro­duk­tów to:

  • Prze­ciw­ciała pierwszorzędowe
  • Pla­zmidy siRNA, shRNA, czą­steczki lentiwiralne
  • Sprzęt labo­ra­to­ryjny Ultra­Cruz™ Exac­ta­Cruz™ oraz CrystalCruz™
  • Lizaty do kon­troli Western Blot
  • Che­mi­ka­lia ChemCruz™
  • Prze­ciw­ciała drugorzędowe
  • Lizaty komór­kowe
  • Wskaź­niki MW, nitro­ce­lu­lozy, i wiele innych.

https://www.scbt.com/home


Selleckchem

Sel­leck Che­mi­cals jest czo­ło­wym pro­du­cen­tem inhi­bi­to­rów wyko­rzy­sty­wa­nych w bada­niach szla­ków sygna­li­za­cji komór­ko­wej. Aktu­al­nie w ofer­cie Sel­lek­chem znaj­duje się ich ponad 3000. Ponadto, ofe­ro­wane są małe mole­kuły zwa­li­do­wane pod wzglę­dem aktyw­no­ści bio­lo­gicz­nej i far­ma­ko­lo­gicz­nej, apro­bo­wa­nych także przez FDA.

https://www.selleckchem.com


StressMarq

Firma spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji prze­ciw­ciał, bia­łek i zesta­wów na płyt­kach ELISA zwią­za­nych w głów­nej mie­rze z bada­niami stresu oksy­da­cyj­nego i szoku ter­micz­nego. Odczyn­niki tej firmy znaj­dują zasto­so­wa­nie w bada­niach nad pro­ce­sami apop­tozy, sygna­li­za­cji komór­ko­wej, mody­fi­ka­cji post-trans­la­cyj­nej oraz trans­por­tem bia­łek i obsza­rach pokrewnych.

https://www.stressmarq.com/?v=3e8d115eb4b3