PeproTech

Firma ofe­ruje wyso­kiej jako­ści rekom­bi­no­wane białka z komó­rek E.Coli, owa­dów oraz innych zwie­rząt. Ponadto pochodne do tych bia­łek prze­ciw­ciała mono­klo­nalne i poli­klo­nalne, zestawy ELISA i inne odczyn­niki powią­zane z cytokinami.

https://www.peprotech.com/en/


Phoenix Pharmaceuticals Inc.

Firma ofe­ruje pep­tydy, biblio­teki pep­ty­dów, pep­tydy zna­ko­wane, prze­ciw­ciała, bio­mar­kery, zestawy dia­gno­styczne i odczyn­niki do badań nad komór­kami macierzystymi.

http://www.phoenixpeptide.com


PhosphoSolutions

Oferta prze­ciw­ciał (Pho­spho-spe­ci­fic & pan anti­bo­dies) skie­ro­wa­nych do bia­łek, które pod­le­gają pro­ce­sowi fos­fo­ry­la­cji i defos­fo­ry­la­cji, jak rów­nież oferta kinaz biał­ko­wych bio­rą­cych udział w tych procesach.

https://www.phosphosolutions.com


ProMab

Firma ofe­ruje wyso­kiej jako­ści prze­ciw­ciała mono- i poli­klo­nalne oraz białka do badań w naukach medyczno-bio­lo­gicz­nych. Pro­duk­cja odbywa się z wyko­rzy­sta­niem naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik i metod z zakresu bio­in­for­ma­tyki, klo­no­wa­nia, immu­no­lo­gii, eks­pre­sji bia­łek i oczyszczania.

https://www.promab.com


QAYEEBIO

Firma bio­tech­no­lo­giczna zlo­ka­li­zo­wana w Szan­ghaju. Oferta firmy jest skie­ro­wana głów­nie do bada­czy wyko­rzy­stu­ją­cych w swo­jej pracy zestawy ELISA na płyt­kach 96 oraz prze­ciw­ciała do róż­nych apli­ka­cji. Pro­dukty te ofe­ro­wane są w ogrom­nej ilo­ści i asor­ty­men­cie. Możemy tu zna­leźć bogatą ofertę zesta­wów i prze­ciw­ciał dla takich gatun­ków jak: czło­wiek, mysz, szczur, pies, naczelne (simians), świ­nia, krowa, kozioł, owca, koń, kró­lik, świnka mor­ska, kura, kaczka, ryby. Część oferty (zestawy ELISA, prze­ciw­ciała) jest rów­nież dedy­ko­wana do badań bia­łek roślinnych.

http://www.qayeebio.com