MILLIPORE

Dys­try­bu­cja pro­duk­tów w zakre­sie pre­pa­ra­tyki labo­ra­to­ryj­nej. Fil­tra­cja ste­rylna, fil­tra­cja nie­ste­rylna, ultra­fil­tra­cja, zagęsz­cza­nie, oczysz­cza­nie. Mem­brany: trans­fer, blot­ting, pompy próżniowe.


MP Biomedicals

Pro­dukty ofe­ro­wane przez MP Bio­me­di­cals przy­czy­niają się do roz­woju tech­nik w tak waż­nych gałę­ziach medy­cyny jak immu­no­lo­gia, neurologia,onkologia.

https://www.mpbio.com/eu/


Medchemexpress

Firma Med­che­me­xpress (MCE) jest pro­du­cen­tem sze­ro­kiego asor­ty­mentu, wyso­kiej jako­ści odczyn­ni­ków che­micz­nych i bio­che­micz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w ogól­nie poję­tych naukach „life-science”. W ofer­cie znaj­dują się che­miczne związki refe­ren­cyjne, APIs, aktywne mole­kuły bio­lo­giczne, oraz natywne sub­stan­cje che­miczne uży­wane w bada­niach nauko­wych i pra­cach labo­ra­to­ryj­nych. Oprócz takich danych jak HNMR, LC-MS i HPLC pro­du­cent dostar­cza rów­nież infor­ma­cji w zakre­sie sta­bil­no­ści i aktyw­no­ści produktów.

https://www.medchemexpress.com


MyBiosource

Ame­ry­kań­ska firma MyBio­So­urce ofe­ruje sze­roką paletę odczyn­ni­ków i zesta­wów do badań nauko­wych, labo­ra­to­ryj­nych i dia­gno­stycz­nych. W zakres ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów wcho­dzą: prze­ciw­ciała I i II rzę­dowe, białka rekom­bi­no­wane i oczysz­czone, pep­tydy, zestawy ELISA, pla­zmidy oraz odczyn­niki bio­che­miczne. Każda grupa obej­muje w przy­bli­że­niu po kil­ka­na­ście tysięcy produktów.

https://www.mybiosource.com