Immunostep

Firma Immu­no­step ofe­ruje odczyn­niki do cyto­me­trii prze­pły­wo­wej w tym prze­ciw­ciała, odczyn­niki wie­lo­ko­lo­rowe, kon­trole izo­ty­powe, białka rekom­bi­no­wane, zestawy do apop­tozy, cyto­kiny i czyn­niki wzro­stu oraz lizaty komó­rek trans­fe­ko­wa­nych. W ofer­cie znaj­duje się zestaw do badań kli­nicz­nych, do detek­cji prze­ciw­ciał prze­ciw­płyt­ko­wych metodą cyto­me­trii prze­pły­wo­wej Thrombostep.

https://www.immunostep.com


Jena Bioscience

Jena Bio­science Nie­miecka firma bio­tech­no­lo­giczna dzia­ła­jąca na rynku od 25 lat z zespo­łem oso­bo­wym z Insty­tutu Maxa-Planck’a. Oferta firmy skie­ro­wana do labo­ra­to­riów badaw­czych insty­tu­tów nauko­wych, uni­wer­sy­te­tów, prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­nego, szpi­tali, jak rów­nież labo­ra­to­riów dia­gno­stycz­nych. Główny asor­ty­ment ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów obej­muje: nukle­ozydy i ich ana­logi, białka rekom­bi­no­wane, odczyn­niki do „Click Che­mi­stry” jak rów­nież odczyn­niki do kry­sta­li­za­cji mole­kuł bio­lo­gicz­nych wyko­ny­wane na zamó­wie­nie roz­twory do bio­lo­gii molekularnej.

https://www.jenabioscience.com


KareBay Biochem

Oferta ame­ry­kań­skiej firmy bio­tech­no­lo­gicz­nej pro­du­ku­jąca wyso­kiej jako­ści odczyn­niki dla sze­roko poję­tej far­ma­ko­lo­gii, zarówno na polu badań nauko­wych jak i kli­nicz­nych. Główne grupy odczyn­ni­ków obej­mują: inhi­bi­tory mało­czą­stecz­kowe i anta­go­ni­ści, związki bio­ak­tywne i ago­ni­ści, pep­tydy, ami­no­kwasy, odczyn­niki pep­ty­dowe. Uzu­peł­nie­niem oferty jest też pokaźna liczba prze­ciw­ciał I- rzę­do­wych i znacz­ni­ków flu­ore­scen­cyj­nych. Ponadto, firma pro­wa­dzi usługi na zamó­wie­nie w zakre­sie syn­tezy ww. sub­stan­cji i związ­ków che­micz­nych, prze­ciw­ciał oraz pro­duk­tów do bio­lo­gii mole­ku­lar­nej (syn­teza genów i kon­stru­owa­nie plazmidów).

https://www.karebaybio.com


Kingfisherbiotech

Oferta pro­duk­tów skie­ro­wa­nych do badań w dzie­dzi­nie wete­ry­na­rii. Gatunki: kura, bydło, świ­nia, konio­wate, ale rów­nież indyk, koto­wate, pso­wate i inne.

https://www.kingfisherbiotech.com