Fine Test Biotech

Firma Fine Test Bio­tech posia­da­jąca ISO 9001:2008 ofe­ruje sze­roką gamę wyso­kiej jako­ści zesta­wów i odczyn­ni­ków do badań nauko­wych. Oferta firmy obej­muje: zestawy ELISA, odczyn­niki pomoc­ni­cze do zesta­wów ELISA, prze­ciw­ciała, białka rekom­bi­no­wane oraz linie komór­kowe. Lista gatun­ków dla któ­rych dedy­ko­wane są zestawy ELISA to m.in: czło­wiek, mysz, szczur, kró­lik, krowa, owca, kozioł, kura, pies. W zakre­sie oferty prze­ciw­ciał na szcze­gólną uwagę zasłu­gują mar­kery serca, nowo­two­rowe i zapalne w tym: D‑dimer, cTnI, AFP, CRP, PCT, NT-proBNP. Fine Test Bio­tech ofe­ruje też spe­cja­li­styczne zaple­cze tech­niczne dla swo­ich klientów.

https://www.fn-test.com


GenAsia

GenA­sia Co.Ltd. Oferta firmy kon­cen­truje się głów­nie na pro­duk­tach do badań nauko­wych, oraz sze­roko poję­tej bio­tech­no­lo­gii w zakre­sie immu­no­dia­gno­styki. Aktu­al­nie firma ofe­ruje ponad 20 tysięcy pro­duk­tów w tym zestawy ELISA, prze­ciw­ciała oraz białka. Zestawy ELISA oraz inne pro­dukty do badań dedy­ko­wane są dla mate­riału ludz­kiego, jak też innych gatun­ków ssa­ków powszech­nie wyko­rzy­sty­wa­nych w pra­cach badawczych.

http://www.genasiabio.com


Glory Science

Ame­ry­kań­ska firma bio­tech­no­lo­giczna z labo­ra­to­riami w Chi­nach, ofe­ru­jąca zestawy do badań ELISA na płyt­kach, aktu­al­nie w ilo­ści ponad 60 tysięcy. Oprócz ogrom­nej palety ozna­cza­nych bia­łek, zestawy obej­mują wiele gatun­ków zwie­rząt, takich jak: czło­wiek, szczur, kró­lik, mysz, świ­nia, krowa, kura, kaczka, koza. W ofer­cie ponadto znaj­dują się zestawy immu­no­chro­ma­to­gra­ficzne kaset­kowe posia­da­jące znak CE do dia­gno­styki cho­rób zakaź­nych, mar­ke­rów nowo­two­ro­wych, testy do bada­nia żyw­no­ści (miód, jaja, mięso, mleko), testy do wykry­wa­nia leków i sub­stan­cji nar­ko­tycz­nych oraz testy do wykry­wa­nia róż­nych pato­ge­nów zakaź­nych u zwie­rząt domo­wych. Wśród ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów znaj­dują się rów­nież testy do wykry­wa­nia alko­holu i wirusa HIV ze śliny.

https://www.glorybioscience.com


Hartmann Analytic GmbH

Bogata oferta odczyn­ni­ków izo­to­po­wych, prze­zna­czo­nych do prac labo­ra­to­ryj­nych w zakre­sie bio­lo­gii mole­ku­lar­nej i nie tylko, dostępna w sze­ro­kiej gamie zna­ko­wań [3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 51Cr, 125I].

https://www.hartmann-analytic.de


HumanZyme, Inc

Jest świa­to­wym lide­rem w zakre­sie wyso­kiej jako­ści rekom­bi­no­wa­nych ludz­kich pro­tein z komó­rek ludz­kich – sze­roka paleta cyto­kin i kinaz. Wysoka jakość bia­łek, dzięki spe­cy­ficz­nie przy­go­to­wy­wa­nym komór­kom, wek­to­rom eks­pre­syj­nym i mediom jest wyko­rzy­sty­wana w bada­niach dia­gno­stycz­nych, bada­niach nad lekami oraz prze­my­śle farmaceutycznym.

https://humanzyme.com