ELK Biotechnology

ELK Bio­tech­no­logy CO., LTD to firma zlo­ka­li­zo­wana w Bio­lake, Don­ghu New & High Tech­no­logy Deve­lop­ment Zone, Wuhan spe­cja­li­zu­jąca się w naukach przyrodniczych.

ELK Bio­tech­no­logy  pro­wa­dzi spe­cja­li­styczne bada­nia  w zakre­sie pato­lo­gii mor­fo­lo­gicz­nej, bio­lo­gii komórki, bio­lo­gii mole­ku­lar­nej, immu­no­lo­gii bia­łek oraz mode­lo­wych pro­duk­tów zwie­rzę­cych. Jest rów­nież pro­fe­sjo­na­li­stą na polu badań immu­no­lo­gicz­nych. We współ­pracy z wie­loma przed­się­bior­stwami i insty­tu­cjami naukowo-badaw­czymi w całym kraju, zapew­nia naj­wyż­szą jakość i efek­tyw­ność usług eks­pe­ry­men­tal­nych dla każ­dego naukowca.

Ofe­ro­wane pro­dukty obej­mują m.in. prze­ciw­ciała pierw­szo­rzę­dowe mono- i poli­klo­nalne; prze­ciw­ciała dru­go­rzę­dowe; zestawy Elisa; kul­tury komórkowe.

Obszary ofe­ro­wa­nych produktów:

 • Cell Adhe­sion Proteins
 • Cell Cycle Proteins
 • Chan­nel Proteins
 • Exo­some
 • GDP-GTP Bin­ding Proteins
 • Growth Fac­tors and Hormones
 • Home­odo­main Proteins
 • Kina­ses and Phosphatases
 • Lym­pho­cyte Signaling
 • Mem­brane Receptors
 • Neu­ro­bio­logy
 • Signa­ling Intermediates
 • Ste­roid Receptors
 • Struc­tu­ral Proteins
 • Syn­the­sis and Degradation
 • Trans­crip­tion Regulators
 • Trans­port and Trafficking
 • Tumor Sup­pres­sors-Apop­to­sis

http://www.elkbiotech.com


Elabscience

Elab­science Bio­tech­no­logy Co.,Ltd jest firmą spe­cja­li­zu­jącą się w pro­duk­cji odczyn­ni­ków w zakre­sie sze­roko poję­tej immu­no­dia­gno­styki. W ofer­cie znaj­duje się ponad 20 tys. pro­duk­tów, w tym m. in. : zestawy ELISA, zestawy CLIA , prze­ciw­ciała, oraz białka. Z względu na apli­ka­cje sto­so­wane w tech­ni­kach badaw­czych takich jak dia­gno­styka in vitro, mar­kery mole­ku­larne, eks­pre­sja bia­łek, bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ści, pozo­sta­ło­ści pole­kowe i ochrona śro­do­wi­ska, pro­dukty Elab­science znaj­dują zasto­so­wa­nie w immu­no­lo­gii, bio­lo­gii mole­ku­lar­nej i bio­lo­gii komórki.

https://www.elabscience.com


Echelon Biosciences

Bio­tech­no­lo­giczna firma ame­ry­kań­ska ofe­ru­jąca pro­dukty w zakre­sie badań w zxa­kre­sie sze­roko poję­tej sygna­li­za­cji komór­ko­wej. W ofer­cie znaj­dują się m.in. lipidy uczest­ni­czące w sygna­li­za­cji komór­ko­wej, enzymy meta­bo­liczne, prze­ciw­ciała i białka roz­po­zna­jące lipidy, zestawy i enzymy, pro­dukty bio­lo­giczne zwią­zane z wewnątrz­ko­mór­ko­wym sys­te­mem trans­portu lipi­dów, izo­pre­no­idy, narzę­dzia do bada­nia inte­rak­cji sys­temu lipidy-pro­te­iny, lizo­fos­fo­li­pidy, inter­me­dia­tory szlaku MEP, fos­fo­ino­zy­tydy i pochodne, sub­straty fos­fo­li­paz i sfingolipidy.

https://www.echelon-inc.com