DWK Life Sciences (dawniej Scilabware)

Ofe­ruje szkło i pla­stiki labo­ra­to­ryjne w bar­dzo boga­tym asor­ty­men­cie ponad 3000 pro­duk­tów. Znana marka QUICKFIT dostar­cza szczelne szlify w reak­to­rach, pokry­wach, złącz­kach, chłod­ni­cach, kolum­nach chro­ma­to­gra­ficz­nych i innych. Ofe­ru­jemy rów­nież szkło Pyrex, MBL, SVL (loga) oraz wyroby z two­rzyw sztucz­nych AZLON.

https://www.dwkltd.com/en/


Donglin Sci & Tech

Pro­duk­cja firmy kon­cen­truje się głów­nie na odczyn­ni­kach i zesta­wach w zakre­sie immu­no­dia­gno­styki. Główna oferta obej­muje zestawy ELISA, któ­rych jest bli­sko 6 tysięcy dla wielu róż­nych gatun­ków. Ponadto firma ofe­ruje zestawy na płyt­kach do ozna­cza­nia ilo­ścio­wego prze­ciw­ciał wobec wiru­sów zapa­le­nia wątroby B, C i anty­genu HbsAg, auto­im­mu­no­lo­giczne mate­riały kon­tro­lne, mar­kery, auto­ma­tyczny zestaw do inter­pre­ta­cji western blo­tów oraz czyt­niki do płytek.

http://www.dldevelop.com