Carbosynth

Firma Car­bo­synth w swo­jej ofer­cie wycho­dzi naprze­ciw bada­niom w zakre­sie nauk medyczno-bio­lo­gicz­nych na polu wodo­ro­wę­gla­nów oraz ich pochod­nych. Uzu­peł­nie­niem tej oferty jest bogata paleta nukle­ozy­dów, anty­bio­ty­ków oraz odczyn­ni­ków che­micz­nych o wyso­kiej czystości.

https://www.carbosynth.com


Cayman Chemical Company

Jest pro­du­cen­tem i dostawcą odczyn­ni­ków, zesta­wów i innych narzę­dzi do badań nauko­wych w zakre­sie nowo­two­rów, wol­nych rod­ni­ków, apop­tozy, stresu oksy­da­cyj­nego oraz endo­kry­no­lo­gii i neurobiologii.

https://www.caymanchem.com


Cell Biolabs

Ame­ry­kań­ska firma bio­tech­no­lo­giczna pro­du­ku­jąca odczyn­niki i zestawy do badań w zakre­sie funk­cji komórki, jej sta­nów cho­ro­bo­wych, oraz mecha­ni­zmów dzia­ła­nia struk­tur komór­ko­wych. Zagad­nie­nia odno­szą się zarówno do pro­te­omiki, jak też geno­miki. Zestawy Cell Bio­labs wyko­rzy­sty­wane są labo­ra­to­riach badaw­czych uni­wer­sy­te­tów, insty­tu­tów, firm bio­tech­no­lo­gicz­nych i far­ma­ceu­tycz­nych. Główne grupy pro­duk­tów to: Cell Based Assays; Cell Signa­ling and Pro­tein Bio­logy; microRNA Ana­ly­sis; Oxi­da­tive Stress / Damage; Patho­gen and Toxin Assays; Stem Cell Rese­arch; Viral Expression.

https://www.cellbiolabs.com


Chimerigen

Chi­me­ri­gen jest firmą bio­tech­no­lo­giczną spe­cja­li­zu­jącą się w ofe­ro­wa­niu pro­duk­tów do badań bio­me­dycz­nych . Wyko­rzy­stu­jąc zaawan­so­wane tech­niki bio­lo­gii komór­ko­wej i mole­ku­lar­nej firma pro­du­kuje uni­kalne immu­no­glo­bu­liny chi­me­ryczne – prze­pro­wa­dza­jąc ich fuzję z cyto­ki­nami- oraz kom­pleksy pokrewne. Ta fuzja cyto­kin z immu­no­glo­bu­li­nami pozwala na zacho­wa­nie w pełni ich wła­ści­wo­ści bio­lo­gicz­nych ale cechują się one znacz­nie dłuż­szym cza­sem trwania.

http://www.chimerigen.com


Cortez Automation

Dia­gno­stic Auto­ma­tion / Cor­tez Dia­gno­stics, Inc jest świa­to­wym lide­rem w zakre­sie inno­wa­cyj­nej dia­gno­styki. Oferta firmy obej­muje zestawy ELISA kits, tzw testy Rapid, zestawy che­mi­lu­mi­ne­scen­cyjne, zestawy sero­lo­giczne, zestawy IFA oraz apa­ra­turę wyko­rzy­sty­waną w dia­gno­styce (czyt­niki pły­tek). W obrę­bie wymie­nio­nych testów ofe­ro­wane są zestawy do dia­gno­styki aler­gii, cho­rób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, cho­rób bak­te­ryj­nych i wiru­so­wych. Więk­szość pro­duk­tów posiada cer­ty­fi­kat CE i może być uży­wana do dia­gno­styki in vitro.

http://www.rapidtest.com


Cytoskeleton

Cyto­ske­le­ton Inc. spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji oczysz­czo­nych pro­tein oraz zesta­wów do badań pro­ce­sów komór­ko­wych. W ofer­cie znaj­duje się sze­roki asor­ty­ment odczyn­ni­ków i zesta­wów do skri­ningu leków, trans­duk­cji sygna­ło­wej i badań cytosz­kie­letu. Uzu­peł­nie­nie palety ist­nie­ją­cych pro­duk­tów sta­no­wią zestawy do skri­ningu leków w odnie­sie­niu do mikro­tu­bul, tubu­liny, bia­łek moto­rycz­nych, efek­to­rów G‑protein, GAP’s, GEF’s, oraz wielu innych białek.

https://www.cytoskeleton.com