BPS Bioscience Inc.

Jest wio­dą­cym pro­du­cen­tem kinaz, fos­fo­die­ste­raz, fos­fa­taz, demy­te­laz mety­lo­trans­fe­raz, deacy­te­laz histo­no­wych, poli (ADP-rybozo) poli­me­raz, enzy­mów szlaku białka ubi­kwi­tyny i innych. BPS ofe­ruje sze­roką paletę enzy­mów rekom­bi­no­wa­nych pod kątem badań nad lekami i oferta jest cią­gle posze­rzana. BPS ofe­ruje usługi na zamó­wie­nie zwią­zane z eks­pre­sją i wytwa­rza­niem bia­łek w komór­kach, jak też usługi w zakre­sie ana­lizy bio­che­micz­nej ukie­run­ko­wa­nych pro­ce­sów zacho­dzą­cych w komórkach/ liniach komórkowych.

https://bpsbioscience.com


Bethyl Laboratories

Oferta wyso­kiej jako­ści prze­ciw­ciał poli­klo­nal­nych pierw­szo- i dru­go­rzę­do­wych do róż­nych apli­ka­cji, prze­ciw­ciała epi­tope Tag, ELISA kits. Ponadto w ofer­cie acces­sory kits (Elisa, IHC, Western Blot acces­sory kit, suro­wice refe­ren­cyjne, loading controls.

https://www.bethyl.com


Bibby Scientific Ltd

Urzą­dze­nia labo­ra­to­ryjne STUART są pokryte powłoką anty­bak­te­ryjną. Ofe­ru­jemy inku­ba­tory, łaź­nie wodne, wytrzą­sarki, bloki grzew­cze, piece do hybry­dy­za­cji i inne urzą­dze­nia nie­zbędne w pracy labo­ra­to­riów biologiczno-chemicznych.

http://www.stuart-equipment.com


BioTez

Oferta firmy Bio­Tez skie­ro­wana jest do labo­ra­to­riów badaw­czych, dia­gno­stycz­nych i kli­nicz­nych. Kon­cen­truje się głów­nie na gru­pie pro­duk­tów z dzie­dziny immu­no­lo­gii i immu­no­hi­sto­che­mii w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia i badań prze­ciw­cial i ich ana­lo­gów uży­wa­nych w celach tera­peu­tycz­nych – testy „reco­ve­ry­ELISA”. Tech­no­lo­gia wyko­rzy­sty­wana jest do moni­to­ro­wa­nia leków oma­li­zu­mab, ada­li­mu­mab oraz pochod­nych będą­cych w fazie roz­wo­jo­wej. Ponadto firma spe­cja­li­zuje się w ramach tech­no­lo­gii „affi­nity chro­ma­to­gra­phy” na roz­dzie­la­niu, oczysz­cza­niu i wzbo­ga­ca­niu wita­min i myko­tok­syn. W ofer­cie też znaj­dują się gotowe zestawy ply­tek oplasz­czo­nych strep­ta­vi­dyną oraz inne mole­kuły i koniu­gaty w ramach „Bio­tin-Strep­ta­vi­din-Sys­tems” słu­żące do detek­cji i ana­lizy pro­tein, pep­ty­dów, frag­men­tów PCR, hap­te­nów itp.

https://biotez.de/en/start/


Bimake.com

Bimake.com jest firmą bio­tech­no­lo­giczną ofe­ru­jącą zestawy i odczyn­niki powszech­nie uży­wane w labo­ra­to­riach eks­pe­ry­men­talno-badaw­czych. Zgod­nie z poli­tyką firmy, jed­nym z nad­rzęd­nych jej celów jest dostar­cza­nie pro­duk­tów po bar­dzo atrak­cyj­nych cenach w porów­na­niu z kon­ku­ren­cją – śred­nio 40% niż­sze, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu bar­dzo wyso­kiej jako­ści (porów­na­nie cenowe i jako­ściowe dostępne na stro­nie pro­du­centa). Główne działy ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów obej­mują: Mole­cu­lar Clo­ning, qPCR, Pro­tein Assay, Western Blot, Trans­fec­tion, Genotyping.

https://www.bimake.com


Bioss Inc

Ame­ry­kań­ska firma BIOSS jest czo­ło­wym pro­du­cen­tem o zasięgu ogól­no­świa­to­wym w zakre­sie pro­duk­cji I‑rzędowych , II-rzę­do­wych oraz sko­niu­go­wa­nych. Aktu­al­nie w ofer­cie znaj­duje się ponad 150 tys. ww. pro­duk­tów i oferta cią­gle się powięk­sza. Prze­ciw­ciała firmy Bioss cha­rak­te­ry­zują się bar­dzo wysoką jako­ścią, są wyko­rzy­sty­wane i wymie­niane w wielu publi­ka­cjach nauko­wych.
Firma rów­nież ofe­ruje ser­wis w zakre­sie pro­duk­cji prze­ciw­ciał i pep­ty­dów na indy­wi­du­alne zamówienia.

https://www.biossusa.com