AAT Bioquest, Inc

Oferta zesta­wów, kit’ów, odczyn­ni­ków do badań z zakresu „life science”, dia­gno­styki R&D oraz badań nad lekami. Spe­cja­li­styczna gama odczyn­ni­ków (sond) do foto­me­trycz­nej detek­cji mole­kuł leków, pro­tein, enzy­mów redox, kwa­sów nukle­ino­wych, wiru­sów i innych sub­stan­cji bio­lo­giczno-che­micz­nych z wyko­rzy­sta­niem tech­nik absorp­cji, flu­ore­scen­cji i lumi­ne­scen­cji. Spek­trum oferty obej­muje odczyn­niki w zakre­sie: signal trans­duc­tion, neu­ro­science (cal­cium indi­ca­tors, mem­brane poten­tial probes).

https://www.aatbio.com


ACROBiosystems

ACRO­Bio­sys­tems to wio­dący pro­du­cent bia­łek rekom­bi­no­wa­nych oraz innych odczyn­ni­ków wspie­ra­ją­cych roz­wój tera­pii doce­lo­wych, szcze­pio­nek i diagnostyki.

Kata­log ACRO­Bio­sys­tems zawiera obszerną listę wyso­kiej jako­ści bia­łek punk­tów kon­tro­l­nych, bio­mar­ke­rów oraz cyto­kin zwią­za­nych z cho­ro­bami u ludzi, jak też innych pospo­li­tych gatunków.

Wszyst­kie pro­dukty są wytwa­rzane z zacho­wa­niem wyso­kiej jako­ści i spój­no­ści mię­dzy par­tiami. Celem firmy jest wspie­ra­nie naukow­ców bada­ją­cych roz­wi­ja­jącą się dzie­dzinę immu­no­te­ra­pii nowotworów.

https://www.acrobiosystems.com


AMSBIO

Firma AMSBIO dostar­cza wyso­kiej jako­ści odczyn­niki do badań i dia­gno­styki obej­mu­jące wiele obsza­rów badaw­czych takich jak: immu­no­lo­gia, bio­lo­gia mole­ku­larna, gene­tyka, pro­te­omika. wiru­so­lo­gia
Oferta firmy obej­muje prze­ciw­ciała pierw­szo­rzę­dowe, dru­go­rzę­dowe, mikro­ma­cie­rze z prze­ciw­cia­łami, prze­ciw­ciała do cyto­me­trii prze­pły­wo­wej, kon­trole izo­ty­powe, zestawy ELISA.
Ponadto w ofer­cie znaj­dują się: odczyn­niki do bio­lo­gii mole­ku­lar­nej, białka rekom­bi­no­wane, wypre­pa­ro­wane mro­żone i para­fi­nowe tkanki, odczyn­niki z zakresu bio­lo­gii komór­ko­wej, odczyn­niki do hodowli komó­rek. Uzu­peł­nie­niem oferty są też frag­menty len­to­wi­ru­sów, ade­no­wi­ru­sów oraz sprzęt i odczyn­niki do elek­tro­fo­rezy i chromatografii.

https://www.amsbio.com


Abbkine Scientific Co

Abb­kine Scien­ti­fic Co., Ltd – ame­ry­kań­ska firma bio­tech­no­lo­giczna zlo­ka­li­zo­wana w Chi­nach. Firma ofe­ruje wyso­kiej jako­ści zestawy i odczyn­niki do badań nauko­wych.
Gama pro­duk­tów obej­muje: prze­ciw­ciała I- i II-rzę­dowe, prze­ciw­ciała zna­ko­wane, zestawy ELISA, zestawy do bada­nia kity do oczysz­cza­nia róż­nych frak­cji biał­ko­wych, suro­wice, białka rekom­bi­no­wane, cytokiny.

http://www.abbkine.com


ABclonal

ABc­lo­nal Bio­tech Co., Ltd to firma zało­żona w 2006 roku spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji prze­ciw­ciał mono­klo­nal­nych i poli­klo­nal­nych skie­ro­wa­nych prze­ciwko tar­ge­tom ludz­kim całego genomu. ABc­lo­nal ofe­ruje odczyn­niki od ręki pro­du­ko­wane na miej­scu w fabryce. Pro­du­cent ofe­ruje sze­roką gamę ponad 5000 kró­li­czych prze­ciw­ciał poli­klo­nal­nych w obsza­rach takich jak neu­ro­nauka, epi­ge­ne­tyka i apop­toza. W ofer­cie pro­du­centa dostępne są prze­ciw­ciała fos­foro-spe­cy­ficzne, wszel­kie prze­ciw­ciała pierw­szo­rzę­dowe oraz sze­reg prze­ciw­ciał Tag-spe­cy­ficz­nych, a także prze­ciw­ciał typu loading control.

https://abclonal.com


Abnova

Abnova jest jed­nym z więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów prze­ciw­ciał. Co mie­siac w ofer­cie poja­wia się 300 prze­ciw­ciał mono­klo­nal­nych mysich, oraz 200 poli­klo­nal­nych kró­li­czych. Zasad­ni­czym celem pro­du­centa jest ofe­ro­wa­nie co naj­mniej jed­nego prze­ciw­ciała na dany aktywny gen w całym geno­mie ludz­kim. Oprócz sze­ro­kiej gamy prze­ciw­ciał w ofer­cie znaj­dują się także: białka, pep­tydy, zestawy ELISA, sondy FISH, zestawy do izo­la­cji kwa­sów nukle­ino­wych oraz bogata biblio­teka siRNA.

http://www.abnova.com


Adipogen

Firma ofe­ruje odczyn­niki do badań z obszaru tzw. life science: nowo­twory, immu­no­lo­gia, pro­cesy zapalne, scho­rze­nia meta­bo­liczne (cukrzyca, oty­łość), komórki macie­rzy­ste, neu­ro­de­ge­ne­ra­cja. Główny nacisk firma kła­dzie w kie­runku inno­wa­cyj­nych i zaawan­so­wa­nych zesta­wów ELISA. Firma dys­po­nuje wła­snymi labo­ra­to­riami badawczymi.

https://adipogen.com


Ambeed

Obszerny kata­log ok. 60 tys pro­duk­tów, w tym ele­menty budul­cowe, zaawan­so­wane pół­pro­dukty, inhi­bi­tory, aminokwasy/peptydy, katalizatory/ligandy, pro­dukty natu­ralne i nukle­otydy itp.

https://ambeed.com


Ancell

Firma od 1992 spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji wyso­kiej jako­ści odczyn­ni­ków do badań w zakre­sie immu­no­lo­gii. Ofe­ruje prze­ciw­ciała ludz­kie i mysie, rów­nież sko­niu­go­wane z róż­nymi znacz­ni­kami, kon­trole izo­ty­powe, białka rekombinowane

https://www.ancell.com


Antibodies Online

Firma Anti­bo­dies Online jest ogól­no­świa­tową plat­formą ofe­ru­jąca ponad 1milion odczyn­ni­ków do badań nauko­wych, labo­ra­to­ryj­nych i dia­gno­stycz­nych w zakre­sie dys­cy­plin medyczno-bio­lo­gicz­nych. W ofer­cie znaj­dują się w ogrom­nej ilo­ści prze­ciw­ciała I- i II-rzę­dowe, zestawy ELISA i CLIA, białka, pep­tydy, kon­trole izo­ty­powe, lizaty oraz odczyn­niki bio­che­miczne i inne odczyn­niki pomoc­ni­cze w ww. badaniach.

https://www.antibodies-online.com


Antibodies.com

Antibodies.com dostar­cza wyso­kiej jako­ści odczyn­niki bio­lo­giczne bada­czom nauk przy­rod­ni­czych po przy­stęp­nych cenach. Z sie­dzibą w Cam­bridge (Wielka Bry­ta­nia), wspiera naukow­ców na całym świe­cie, dostar­cza­jąc te same wyso­kiej jako­ści pro­dukty, co wio­dący dostawcy w branży, które pocho­dzą od tych samych głów­nych pro­du­cen­tów, ale po bar­dziej przy­stęp­nych cenach.

https://www.antibodies.com