TargetMol

Tar­get­Mol jest firmą spe­cja­li­zu­jącą się w pro­duk­tach w zakre­sie badań bio­lo­gicz­nych i che­micz­nych. Główny pakiet pro­duk­tów obej­muje zestawy do badań na polu:

  • drug scre­ening – kom­po­no­wa­nie leków, wydaj­ność leków, opty­ma­li­za­cją dzia­ła­nia leków.
  • bada­nia far­ma­ko­lo­giczne – testo­wa­nie „in vivo” i „in vitro” związ­ków w celu iden­ty­fi­ka­cji nowego dzia­ła­nia zna­nych leków.
  • zestawy (ścieżki sygna­łowe) – komórki macie­rzy­ste, kinazy tyro­zy­nowe, epi­ge­ne­tyka, GPCR, scieżka sygna­łowa MAPK.
  • bada­nia komór­kowe – komórki macie­rzy­ste plu­ri­po­ten­cjalne, sygna­li­za­cja komór­kowa, trans­duk­cja, onko­lo­gia, komórki pro­cesu zapalnego.

https://www.targetmol.com