Antibodies.com

Antibodies.com dostar­cza wyso­kiej jako­ści odczyn­niki bio­lo­giczne bada­czom nauk przy­rod­ni­czych po przy­stęp­nych cenach. Z sie­dzibą w Cam­bridge (Wielka Bry­ta­nia), wspiera naukow­ców na całym świe­cie, dostar­cza­jąc te same wyso­kiej jako­ści pro­dukty, co wio­dący dostawcy w branży, które pocho­dzą od tych samych głów­nych pro­du­cen­tów, ale po bar­dziej przy­stęp­nych cenach.

https://www.antibodies.com