Co to jest Automatyczny System Pomiaru?

Automatyczny System Pomiaru jest w pełni zintegrowanym systemem zawierającym osprzęt komputerowy i oprogramowanie, które umożliwia zautomatyzowany pomiar twardości próbek metalowych. Pomiar przy użyciu Systemu Automatycznego jest szybki i bardzo dokładny. Oprogramowanie zawiera nowoczesny system analizy obrazu oraz funkcje sterowania stolikiem twardościomierza. Praca z oprogramowaniem odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu z systemem Windows. Po wstępnej kalibracji oprogramowania, system pozwala na zdefiniowanie różnych wzorców i automatyczne przesuwanie stolika zgodnie z wcześniej określonym wzorcem. Oprogramowanie pozwala na wykonanie wielu pomiarów twardości bez udziału operatora. Używając Automatycznego Systemu Pomiaru unikamy błędów typowych przy pomiarach ręcznych, nie dopuszczamy do zmęczenia oczu, jakie występuje podczas długotrwałego patrzenia w mikroskop. Metoda ta jest też znacznie szybsza niż pomiary manualne.

Automatyczny System składa się z opcjonalnego oprzyrządowania komputerowego i oprogramowania do obsługi mikrotwardościomierzy i twardościomierzy Vickers’a. System ten pozwala użytkownikowi na szybkie i łatwe wykonanie pomiaru twardości poprzez odczytywanie danych z kamery i sterowanie ruchu stolika twardościomierza w płaszczyźnie  X-Y do pomiaru w wielu punktach. Prezentowany system posiada funkcje tworzenia kompletnych raportów.

Wymieniamy poniżej różne konfiguracje oprogramowania Automatycznego Systemu Pomiaru:

·   AR90: automatyczny pomiar twardości

·   ARS900: automatyczny pomiar twardości i automatyczne sterowanie ruchem stolika twardościomierza z poziomu oprogramowania.

·   ARS9000: automatyczny pomiar twardości i automatyczne sterowanie ruchem stolika twardościomierza i funkcji auto-focus z poziomu oprogramowania.

 

ARS900 / ARS9000

System półautomatycznego i automatycznego

pomiaru i odczytu mikrotwardości i twardości

System ARS9000 jest rozwinięciem półautomatycznego systemu ARS900, różniącym się przede wszystkim brakiem w ARS900 funkcji samoczynnego wyostrzania ostrości obrazu (Auto-Focus). Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy systemu ARS900 i ARS9000

·         Automatyczne wykonanie serii pomiarów

pełen cykl pomiarowy w zadanej liczbie punktów, tzn. wykonanie odcisków we wszystkich zadanych punktach – wyregulowanie ostrości obrazu – pomiar wszystkich wykonanych odcisków – zapamiętanie danych pomiarowych i zmierzonych wyników, wykonywany jest całkowicie automatycznie w krótkim czasie

·         Automatyczna regulacja ostrości obrazu (Auto-Focus) – tylko ARS9000

·         Krótki czas pomiaru około 0,3 s/odcisk

·         Funkcja automatycznej detekcji krawędzi detalu oraz powierzchni całego detalu

·         Łatwa obsługa programu zgodnego z Microsoft Windows

·         Pomiar ręczny w przypadku zdeformowanych lub niewyraźnych odcisków, możliwy pomiar ręczny metodą przeciągania linii pomiarowych na ekranie monitora

·         Łatwy wybór wzorca przebiegu stolika automatycznego do pomiaru w wielu punktach

- linia prosta (pozioma lub pionowa)

- linia łamana "zyg-zag"

- okrąg

- zestaw linii pod dowolnym kątem

- matryca wewnątrz danego obszaru (tryb ręczny lub automatyczny)

- przebieg szerokościowy (umożliwia zbadanie rozkładu mikrotwardości w warstwie przypowierzchniowej o zadanej głębokości na całym obrysie detalu)

- układ dowolny

·         Graficzna prezentacja na monitorze i wydruk rozkładu twardości oraz kolorowej mapy twardości

·         Automatyczny pomiar wg metody Knoop’a

Przeliczanie wartości twardości wg wybranej skali (HK, HRC, HRB, HS, HB, ...)